പോസ്റ്ററുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്-tech malayalam

പോസ്റ്ററുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വെബ്സൈറ്റ്-tech malayalam

Subscribe My YouTube Channel -https://goo.gl/mi3GLA
In This video i explain how to design poster and business card Through Website

https://www.canva.com/
More Malayalam tech videos
https://goo.gl/MPkior
About Me
I am Ibadurahman Tech Vloger in Kerala ,specialised In YouTube Marketing , Facebook video marketing and also Associated with different YouTube Channels in Kerala , Tamil Nadu