ഇതാണ് മക്കളെ ശരിക്കുള്ള യാത്ര/Ponmudi Valley Malayalam Travel Video

ഇതാണ് മക്കളെ ശരിക്കുള്ള യാത്ര/Ponmudi Valley Malayalam Travel Video

ജീവിതത്തില്‍ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവണം. എവിടേക്ക് പോവുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാത്ര എത്ര ആസ്വദിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്.
Gazali Trips/Naseer Gazali
ഇതാണ് മക്കളെ ശരിക്കുള്ള യാത്ര/Ponmudi Valley Malayalam Travel Video

Follow us on Facebook : https://www.facebook.com/gazalitrip/